เอกสารการเช่า


- บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต 
- ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล อายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
- ตั๋วเดินทางหรือที่พัก