การคืนเงิน


  • เงินโอนจอง ไม่ได้รับเงินคืนทุกกรณี เพราะตารางรถที่ล็อคไว้ได้ขายให้ลูกค้าไปแล้ว ซึ่งลูกค้าท่านอื่นไม่สามารถจองเข้ามาได้ ทำให้ร้านเสียหายไม่สามารถหาคิวมาแทรกได้ทัน
  • เงินมัดจำประกันความเสียหาย หากรถอยู่ในสภาพปกติในวันคืนรถ ลูกค้าจะได้รับคืนเป็นเงินสดทันที
  • คืนรถก่อน ไม่ได้รับเงินคืนส่วนที่ลูกค้าไม่ได้ใช้งานรถทุกกรณี
  • คูปอง ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือคืนเงินได้ทุกกรณี